Det europæiske emissionshandelssystem (ETS) er verdens første store kulstofmarked på tværs af landegrænser og industrisektorer. Det har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser fra industrien på en omkostningseffektiv måde ved at kræve, at virksomhederne har et EU-certifikat (EUA) for hvert ton CO2, de udleder.

Implementering og indvirkning på Scandlines og kunderne

Selvom søtransport er en af de mest energieffektive transportformer, udleder den stadig en stor mængde drivhusgasser og tegner sig for mellem 3 og 4 procent af EU's samlede CO2-udledning. Skibsfartssektoren var tidligere fritaget fra EU's emissionshandelssystem, men vil blive inkluderet fra 2024. Det udvidede EU-emissionshandelsdirektiv gælder for alle skibe (uanset flag) med en bruttotonnage på over 5.000. Denne type skibe har ansvar for 90 procent af CO2-udledningen. Rederier skal købe EU-kvoter for alle emissioner fra rejser inden for EU og alle emissioner, der udledes i EU-havne, samt for 50 procent af emissionerne fra rejser, der starter eller slutter uden for EU.

Yderligere oplysninger om EU's ETS-forordninger for søtransport er tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

Gradvis indførelse af CO2-kvoter fra 2024 og inddragelse af andre drivhusgasser

Inkluderingen af skibsfart i EU's emissionshandelssystem har til formål at give økonomiske incitamenter til at reducere drivhusgasemissioner og fremme overgangen til en mere bæredygtig drift. Med vedtagelsen af det udvidede EU ETS-direktiv vil der i første omgang blive indfaset priser for kulstofemissioner inden for søtransport., Rederier forpligtes til at købe/returnere kvoter som svarer til en del af deres verificerede emissioner i henhold til følgende tidsplan:

Denne gradvise implementering vil trinvist øge prisen pr. ton CO2 for skibsfart mellem 2024 og 2026. Fra 2026 og frem vil ETS-reglerne endda blive udvidet til at dække udledningen af yderligere to drivhusgasser – metan og nitrogenoxid. Selvom den direkte effekt af denne udvidelse er begrænset, vil den fortsat øge efterspørgslen på emissionskvoter (EUA'er). Rederier skal købe kvoter gennem auktioner på European Energy Exchange (EEX), ICE eller andre børser. Det betyder, at prisen på kvoter vil være ustabil og bestemt af udbud og efterspørgsel på markedet. Da EU gradvist reducerer udbuddet af kvoter år for år, vil prisen på kvoter sandsynligvis stige, hvilket øger presset på rederierne for at fremskynde deres bestræbelser på at udvikle og implementere alternative fremdriftskoncepter og dermed reducere deres miljømæssige fodaftryk.

 

Hvad har Scandlines gjort indtil nu for at reducere CO2-udledningen?

Scandlines har haft en grøn agenda i mere end et årti og aktivt arbejdet med realiseringen af den. Enorme investeringer i bæredygtige teknologier udgør et vigtigt fundament for denne dagsorden. I dag ejer og driver Scandlines 6 hybridfærger – en af de største hybridflåder i verden. Derudover er vores fire dobbeltenderfærger på Rødby-Puttgarden-ruten udstyret med nye, støjsvage thrustere, mens de to færger på Gedser-Rostock -ruten er udstyret med rotorsejl, hvilket øger vores skibes energieffektivitet og reducerer deres brændstofforbrug og emissioner. Takket være vores tiltag har vi f.eks. været i stand til at reducere udledningen fra dobbeltenderfærger på ruten Rødby-Puttgarden med mere end 50 procent  siden 1997.

 

Scandlines - Ruter                                                         Angivelse af ETS-tillæg pr. påbegyndt liter
Germany - Denmark  

Puttgarden - Rødby v.v.

Rostock - Gedser v.v.

EUR 0.10

EUR 0.30

Transit Germany - Sweden  

Puttgarden - Rødby + Øresund Bridge or Helsingør - Helsingborg v.v.

Rostock - Gedser + Øresund Bridge or Helsingør - Helsingborg v.v.

EUR 0.10

EUR 0.30

 

 

Målet om nul direkte emissioner

Scandlines arbejder på at kunne sejle helt emissionsfrit om få år. Med investeringen i den nye zero direct emissions-fragtfærge har vi taget et vigtigt skridt mod at nå dette mål. Færgen indsættes i anden halvdel af 2024 på Rødby-Puttgarden-ruten, hvor vi i øjeblikket er ved at ombygge vores terminaler for at få plads til den nye, større færge og installere de nødvendige lastefaciliteter. Projektet indleder næste generation af skibe på Rødby-Puttgarden -ruten, som vi sigter mod at gøre emissionsfri inden 2030 (scope 1 og 2). Dette er en milepæl i vores bestræbelser på at opnå målet om nul direkte emissioner for hele vores virksomhed inden 2040.

Scandlines vil fortsætte ad denne vej og blive ved med at investere i en endnu mere miljøvenlig og konkurrencedygtig flåde for at kunne tilbyde hurtig, emissionsfri og dermed omkostningseffektiv transport over Østersøen på lang sigt.