Left navigation


Transportbestemmelser

Godt at vide - Transportbestemmelser

Transportbestemmelser - fragt.

19.11.2003

Overførsel af lastbiler, lastbærere og lignende samt gods på alle Scandlines ruter og skibe finder sted efter nedenstående transportbestemmelser samt efter bestemmelserne i North Sea Standard Conditions of Carriage (her findes en printervenlig version af North Sea Standard Conditions of Carriage), NSOCC Blue Card og Yellow Card seneste udgave.

1.  Forbehold
Scandlines forbeholder sig ret til at ændre i offentliggjorte sejlplaner. Vejrmæssige og/eller tekniske problemer kan forhindre færgerne i at sejle planmæssigt. Rederiet påtager sig intet ansvar for tab som følge af disse forhold.

2.  Priser
Aftaler og tilbud baseres på de til enhver tid gældende priser (offentliggjorte og vejledende priser), tariffer og valutakurser.
Aftaleindgåelse og tilbudsgivning sker generelt med forbehold for prisændringer som er forårsaget af forhold uden for
rederiets indflydelse. Sådanne ændringer kan varsles til ikrafttræden efter 14 dage.

3.  Gyldighed
Indgåede aftaler er kun gyldige for lastkøretøjer, som aftalepartneren har fragtføreransvaret for. Ethvert misbrug heraf betragtes som misligholdelse af fragtaftalen, hvilket medfører, at Scandlines kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

4.  Pladsreservation
Ved de fleste færgeruter kan der reserveres plads for overførsel af lastkøretøjer. Det fremgår af sejlplanen hvilke fremmødetider, der er gældende. Såfremt fremmødetiderne ikke overholdes, overføres køretøjet på samme vilkår som køretøjer uden reservation d.v.s. i den rækkefølge, som de ankommer til færgehavnen.
Scandlines påtager sig intet ansvar for forsinkelse i forbindelse med overførsel af lastkøretøjer og gods.

5.  Lastbiler/personbiler
Køretøjer, der er indregistreret som lastbiler følger tariffen for lastbiler.
Lastbiler skal altid være chaufførledsaget – med mindre andet er aftalt.

6.  Befordringsbestemmelsernes gyldighed
Færgeoverførsel af lastbiler, trailere og lastbærere (containere og lign.)  med eller uden last samt andre køretøjer end personbiler sker efter nærværende transportbestemmelser - medmindre andet er aftalt særskilt mellem Scandlines og den enkelte fragtfører.

7.  Levende dyr
Rederiet påtager sig intet ansvar for færgeoverførsel af levende dyr. Sådanne overførsler skal altid ske efter særlig aftale mellem Scandlines og fragtføreren.

8.  Farligt gods
Farligt gods overføres efter bestemmelserne i IMDG- henholdsvis ADR-konventionen og i den udstrækning færgen overholder  konventionens bestemmelser samt Søfartsstyrelsens krav til sikkerhed for passagerer og mandskab.
Overførsel af farligt gods skal altid anmeldes forud for overførslen, og lasten skal være klar ved overfarten senest 1 time før aftalt afgang.
Scandlines forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til det angivne ved anmeldelsen, ligesom rederiet forbeholder sig ret til at afvise lasten, såfremt anmeldelsen er ukorrekt.

9.  Gennemgangsbilletter
Gennemgangsbilletter - d.v.s. færgebilletter, der gælder til to eller flere færgeruter i kæde - skal benyttes inden 24 timer efter billetkøbet.
For sådanne gennemgangstransporter gælder Scandlines transportbestemmelser. For skibe, der ikke bliver opereret af  Scandlines, gælder transportbestemmelserne for de andre rederier, som deltager i kæden
Ansvar for skader sket i andre transportørers varetægt skal dog aldrig medføre større ansvar for Scandlines, end hvad der måtte følge af Scandlines egne bestemmelser.

10. Skader / reklamationer/ transportøransvar
Skader på lastbiler og lastbærere samt gods skal umiddelbart anmeldes til færgens officer inden færgen forlades. Der foretages besigtigelse af skaden og udfyldes skaderapport, hvoraf chaufføren får udleveret kopi til brug overfor eget forsikringsselskab. Scandlines ansvar og erstatningspligt for en skade fastlægges ud fra bestemmelserne i den danske Sølov samt efter de til enhver tid gældende transportbestemmelser og bestemmelserne i ”North Sea Standard Condition of Carriage” og ”Blue Card”. Scandlines fralægger sig ethvert ansvar for skade og tab som opstår inden ombordkørsel eller efter ilandkørsel samt under et køretøjs ophold i en færgehavn.

11. Betalingsbetingelser
Rederiets betalingsbestemmelser er netto kontant.
Kredit gives kun efter særskilt aftale - og som hovedregel efter at rederiet har efterprøvet aftalepartnerens kreditværdighed.
Ved betaling efter forfaldsdato beregnes morarente med en rentesats svarende til den til enhver tid gældende diskonto (Danmarks Nationalbank) med et tillæg af 6% pro anno.
Værneting er Sø- og Handelsretten i København

 

 

Scandlines gør opmærksom på, at alle rejsende skal medbringe gyldig rejsedokumentation og om nødvendigt visum. Scandlines vil tjekke dokumentation inden check-in i Puttgarden og Rostock.

 

Kontakt